Korona virus - Zakon o interventnih ukrepih - izdaja vrednotnice in refundacije v TA

datum: 12.05.2020

kategorija: Intranet novice

Vrednotnice


 

V Uradnem listu številka 61, z dne 30.4.2020, je v sklopu sprejema paketov interventne zakonodaje tudi zakonska podlaga za izdajo vrednotnic. Zakonodajalec se je odločil, da uporabi izraz vrednotnica, tako da ga bomo odslej uporabljali tudi mi. Pri izdaji se torej sklicujemo na; Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( ZIUZEOP-A), 43. člen, ki se glasi   »101.a člen (vrednotnice)

(1) Če pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena ter 1. točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika.

(2) Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje.

Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica. 

(3) Izdana vrednotnica je predmet jamstva za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja. 

(4) Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem

(5) Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva Stran 2284 / Št. 61 / 30. 4. 2020 Uradni list Republike Slovenije vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

(6) Ukrep iz tega člena se uporablja tudi za vračilo plačil potrošnika, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo tega zakona, če pogodba o paketnem potovanju ni bila izpolnjena zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin iz prvega odstavka tega člena   S tem vas prosim, da pri izdaji vrednotnic upoštevate nove časovne okvire, ter pravice in dolžnosti izdajatelja in potrošnika. 

Na kratko to pomeni, da se potnik lahko odloči med vrednotnico, ki jo lahko uporabi v roku 24 mesecev od izdaje vrednotnice, ter po izteku tega roka zahteva vračilo vplačila v roku 14 dni; to vrednotnico lahko uporabi sam, ali pa tisti, ki mu je to vrednotnico potrošnik predal v uporabo. Ker zakon omogoča, da vrednotnico uporabi prinesitelj, pazite na sledljivost vsake posamezne vrednotnice. Ker jih boste verjetno izdajali poimensko nositeljem originalnega dokumenta, je pametno imeti neko potrdilo, da je prvotni naslovnik vrednotnice zares odstopil le-to prinositelju. Ker ZIUZEOP-A ne opredeljuje oblike, vam predlagam, da ima vrednotnica v fizični obliki (papir, dokument) nujno zaporedno številko, datum izdaje, ime osebe, na katero glasi, ter v primeru uporabe tudi drug dokument, ki izraža jasno voljo originalnega naslovnika dokumenta, da jo v polni vrednosti odstopa v uporabo prinosniku (z vsemi podatki prinosnika). Potrebno se je namreč izogniti možnosti zlorabe, kraje ali poskusa večkratnega unovčevanja. Če bo vrednotnica v digitalin obliki, velja enako. Za dokaz prenosa lastništva vam predlagam fizičen in uraden dokument, ali pred vami podpisano odstopno izjavo naslovnika lastnika vrednotnice.   Potrošniki ki želijo gotovinsko izplačilo, so do tega upravičeni v roku 12 mesecev (365 dni) od datuma, ko bo razglašen konec epidemije v R Sloveniji (trenutno epidemija še traja). 

O tem, ali boste vsem izdajali vrednotnice, ter potem preklicali tiste, kjer se potrošniki z njimi izrecno ne bodo strinjali, ali pa se boste o tem z vsakim dogovarjali posamično, se odločate sami, v skladu z vašo poslovno politiko. Posamične primere (šolske skupine, zaključene skupine, podjetja ipd), ki jih zakon ne opredeljuje posebej, boste reševali prav tako dogovorno; predlagamo vam tako, kot ste prejemali vplačila. Če so bila posamična, potem izdajate posamične vrednotnice vplačnikom, če pa je vplačnik en, jo izdate vplačniku. 

Veljavnost vrednotnic oziroma možnost zamika vračila vplačila, velja za vse primere, ki so nastali po razglasitvi epidemije (razglašena je 12.3. z veljavnostjo od 13.3.2020). Velja za vse primere, ko je izbruh epidemije na kakršenkoli način vplival na izvršitev, uporabo ali odpoved storitve, tudi če so bili vzroki že pred razglasitvijo epidemije. Na kratko, vsakič, ko zaradi vzroka Covid-19, niste izvršili vplačanih storitev, ne glede na datum storitve (prej ali kasneje od razglasitve epidemije)   Vrednotnice so s tem del pravne ureditve R Slovenije, ter se uporabljajo za vse. Veljajo prav tako za vaše tuje partnerje, tako v EU kakor izven EU, če so z vami sklepali posle ali pogodbe, za katere velja pravna ureditev in zakonodaja R Slovenije. Prav tako z izdajo vrednotnice zanjo odgovarjate z vsem premoženjem izdajatelja (d.o.o., sp., d.d.) na enak način, kakor že do sedaj odgovarjate za poslovanje.

Če izdate vrednotnico za posel, v katerem ste nastopali za račun in v imenu drugega (npr. letalsko vozovnico), pa le-ta ni bil del paketnega potovanja ali potovanja, ki se za takšno šteje, s tem prevzemate izplačilno odgovornost. Še posebej to velja za letalske prevoznike s sedežem v EU, kjer za vračilo velja zakonodaja države, kjer je sedež izdajatelja vozovnice.

Če pa gre za paketno potovanje, potem tako kot že doslej, tudi tu odgovarjate za celoto. Zaradi nejasnih okoliščin trajanja epidemije in morebitnih občasnih motenj poslovanja v bodoče, ter zato, da lahko poslujete v predvidljivem okolju, ter zato da so potrošniške pravice ustrezno zaščitene, vam predlagam, da z izdajo vrednotnic pričnete nemudoma.  

 https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020061.pdf

www.uradni-list.si/ stevilka 61